Deklaracja dostępności

Szkoła na 6

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

Projekt pn. Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego, biologii, geografii i matematyki,
  • koła: geografia w terenie, artystyczne, języka angielskiego i  "Szkolni przyrodnicy",
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
  • zajęcia logopedyczne,
  • planowane są też wycieczki.

Ponadto szkoła została doposażona w liczne pomoce dydaktyczne. Powstanie też pracownia językowa.

Od 2 września 2020 roku trwa ciągła rekrutacja do projektu, to znaczy, że w każdej chwili można zgłosić swój udział. Aby tego dokonać należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Dokumenty do projektu można pobrać tutaj